Kalkulator odstępów separujących wróć do kategorii

Udostępnij:

Metoda uproszczona obliczania odstępów separujących dla zachowania bezpiecznych odległości między instalacjami obiektu a przewodami urządzenia piorunochronnego.

Szczegóły:

Odstęp separujący s oblicza się z zależności:

gdzie:

s – odstęp separujący w m
ki – współczynnik zależny od klasy LPS
km – współczynnik zależny od materiału izolacji elektrycznej
kc – współczynnik zależny od podziału prądu pioruna
l – długość w metrach, mierzona wzdłuż przewodów LPS od punktu w którym rozpatrywany jest odstęp separujący do punktu najbliższego połączenia wyrównawczego lub do uziomu

Wartości współczynników k podano w tablicy 1.

Tablica 1. Wartości współczynników do obliczeń odstępów separujących metodą uproszczoną [2]

W praktyce, odstęp s rozpatrywany dla instalacji na elewacji lub dachu budynku zależny jest od klasy LPS (ki), liczby przewodów odprowadzających (kc) i odległości (l) będącej wysokością rozpatrywanego punktu (dla punktów na elewacji) lub sumą wysokości budynku i odległości punktu od krawędzi (dla punktów na dachu).

Udostępnij:

UZIEMIENIA I OCHRONA PRZED PRZEPIĘCIAMI

EARTHING AND OVERVOLTAGE PROTECTION

RST